Veranderingen Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

Per 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in Europa) gehandhaafd. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierdoor geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese unie. Hierdoor veranderen een aantal zaken. De privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid en er ligt meer verantwoordelijkheid bij organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook sportverenigingen. Want wij verzamelen ook allerlei persoonsgegevens van leden, donateurs, deelnemers aan verenigingsevenementen en geïnteresseerden. Omdat wij de privacy serieus nemen (en gedwongen worden door deze wet) informeren wij jullie hoe wij met deze gegevens omgaan.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een levende en identificeerbare persoon. Het gaat dus om álle informatie over een persoon. Het maakt daarbij niet uit of informatie ‘privé’, publiek bekend, oud of nieuw, relevant of juist volstrekt onbelangrijk is. Een paar voorbeelden van persoonsgegevens zijn iemands voor- en achternaam, woonplaats en adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, leeftijd, lichaamslengte, dieet, geslacht, seksuele voorkeur, e-mailadres en de herkenbare afbeelding in een foto of video.

PRIVACY: WAT IS DAT?

Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Als sportvereniging zijn wij wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels.

WELKE VERPLICHTINGEN GELDEN ER VOOR VERENIGINGEN

Als vereniging zijn wij verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop we omgaan met hun persoonsgegevens. Deze informatieplicht wordt voldaan door een privacyverklaring op te stellen en deze beschikbaar te stellen. Alle verwerkingen moeten worden vastgelegd in een verwerkingsregister. Er is uitdrukkelijke toestemming nodig voordat de gegevens worden verwerkt. Personen van wie wij gegevens verwerken hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen naar een andere organisatie (dataportabiliteit). Als organisatie moeten wij technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Daarnaast moeten wij aan kunnen tonen dat we maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de AVG wetgeving en er voor te zorgen dat we aan de verplichtingen blijven voldoen. Als laatste is er een verplichting om datalekken te melden.

WAT VERANDERD ER NU CONCREET?

De nieuwe verplichtingen hebben vooral invloed op hoe er binnen de vereniging wordt omgegaan met persoonsgegevens. Doordat dit nu allemaal is vastgelegd is het duidelijker voor een ieder met toegang tot deze gegevens wat wel en niet mag. Daarnaast wordt je hier beter over geïnformeerd door middel van de privacy verklaring en wordt je toestemming gevraagd op het moment dat wij gegevens van je vragen. Voor bestuursleden en instructeurs is er meer veranderd. Zij hebben namelijk toegang tot de persoonsgegevens. Zij zijn geïnformeerd over deze wet en hebben een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen, een van de verplichte organisatorische maatregelen die zijn genomen.  

Onze privacy policy is hier te vinden.

Wist je dat...

...dat er naast duiken ook onderwaterhockey gespeeld wordt bij G.B.D. Calamari?

G.B.D. Calamari logo
Calamari Facebook Calamari Instagram Dress me Clothing logo